Regulamin

Spis treści:


Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 – Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy (w przypadku zakupów na odległość)
Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy (w przypadku zakupów na odległość)
Artykuł 8 - Wykonywanie przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy i jego koszty (w przypadku zakupów na odległość)
Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy (w przypadku zakupów na odległość)
Artykuł 10 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy (w przypadku zakupów na odległość)
Artykuł 11 - Wymiana i zwrot w ramach umowy (przy zakupie nie na odległość)
Artykuł 12 - Wyłączenia wymiany i zwrotu (przy zakupie nie na odległość)
Artykuł 13 – Cena
Artykuł 14 - Zgodność i dodatkowa gwarancja
Artykuł 15 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 16 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, zakończenie i przedłużenie
Artykuł 17 – Płatność
Artykuł 18 – Procedura reklamacyjna
Artykuł 19 – Spory
Artykuł 20 - Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Artykuł 1 – Definicje

W tych warunkach stosuje się następujące definicje:
Umowa dodatkowa : umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową zawartą na odległość, a te towary, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub stronę trzecią na podstawie umowy pomiędzy ta osoba trzecia i przedsiębiorca;
Okres do namysłu : okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
Konsument : osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej handlem, działalnością gospodarczą, rzemiosłem lub zawodem;
Dzień : dzień kalendarzowy;
Treści cyfrowe : dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;
Umowa czasowa : umowa obejmująca regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
Trwały nośnik danych : każde narzędzie – w tym poczta elektroniczna – umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający przyszłe wgląd lub wykorzystanie przez okres dostosowany do celu, dla którego informacja jest przeznaczona, i który umożliwia odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
Prawo do odstąpienia od umowy : możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w terminie do odstąpienia od umowy;
Przedsiębiorca : osoba fizyczna lub prawna, która na odległość oferuje konsumentom produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usług;
Umowa na odległość : umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, w ramach której następuje wyłączne lub wspólne korzystanie do momentu zawarcia umowy włącznie wykorzystuje jedną lub więcej technik komunikacji na odległość;
Technologia komunikacji na odległość : oznacza, że ​​można zawrzeć umowę bez konieczności spotykania się konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Rowery i kawa BV, działająca również pod nazwą SC online.

Adres biznesowy:
Groningerstraat 17A
9401BG Assen

Numer Izby Handlowej: 57240051
Numer identyfikacyjny VAT: NL852496916B01

Artykuł 3 – Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego Regulaminu zostanie udostępniony Konsumentowi. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca wskaże przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób można zapoznać się z ogólnymi warunkami u przedsiębiorcy oraz że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie.

Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od ustępu poprzedniego i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby mógł być przez konsumenta odczytany. można łatwo zapisać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że zostaną one przesłane bezpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób na żądanie konsumenta.

W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie również szczegółowe warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych warunków, konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienia najkorzystniejszego dla niego.

Artykuł 4 - Oferta

Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest złożona pod pewnymi warunkami, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić dobrą ocenę oferty przez konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z obrazów, stanowią one prawdziwą reprezentację oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.

Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 - Umowa

Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą przyjęcia przez Konsumenta oferty i spełnienia ustalonych warunków.

Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostało potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może odstąpić od umowy.

W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć elektroniczny przekaz danych oraz zapewnić bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Przedsiębiorca może w ramach prawnych dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach istotnych dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić wykonania zamówienia lub żądania podając uzasadnienie lub obwarować wykonanie specjalnymi warunkami.

Najpóźniej w chwili dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych przedsiębiorca prześle konsumentowi następujące informacje, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je zapisać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych:

adres siedziby oddziału przedsiębiorcy, do którego konsument może udać się ze skargą;
warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jednoznaczne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
cena zawierająca wszystkie podatki produktu, usługi lub treści cyfrowych; w stosownych przypadkach koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy na odległość;
wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na czas dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony;
jeżeli konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy – wzór formularza odstąpienia od umowy.

W przypadku transakcji terminowej postanowienie z poprzedniego akapitu dotyczy wyłącznie pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy (w przypadku zakupów na odległość)

Dla produktów:
Konsument może odstąpić od umowy zakupu produktu w okresie do odstąpienia od umowy trwającym co najmniej 14 dni bez podawania przyczyny. Przedsiębiorca może zwrócić się do konsumenta o podanie przyczyny odstąpienia, nie może jednak zobowiązać go do podania przyczyny odstąpienia.

Bieg terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub wskazaną wcześniej przez konsumenta osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem lub:
jeżeli konsument zamówił kilka produktów w tym samym zamówieniu: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile wyraźnie poinformował o tym Konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia na kilka produktów o różnych terminach dostawy.
jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub część;
w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów przez określony czas: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała pierwszy produkt.

W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym:
Konsument może rozwiązać umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku materialnym od co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zwrócić się do Konsumenta o podanie przyczyny odstąpienia, nie może jednak zobowiązać go do podania przyczyny odstąpienia.

Okres do namysłu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.

Wydłużony okres do namysłu w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeśli nie poinformujesz się o prawie do odstąpienia od umowy:
Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawnie informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzorze formularza odstąpienia od umowy, okres do namysłu wygasa dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu do namysłu ustalonego zgodnie z poprzednimi akapitami tego artykułu.
Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim akapicie, w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu do namysłu, okres do namysłu wygasa 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.

Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy (w przypadku zakupów na odległość)

W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie obchodził się z produktem i opakowaniem ostrożnie. Rozpakuje lub użyje produktu jedynie w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i działania produktu. Podstawową zasadą jest to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go jedynie w taki sam sposób, jak w sklepie.

Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem obchodzenia się z produktem w sposób wykraczający poza to, co jest dozwolone w ust. 1.

Konsument nie ponosi odpowiedzialności za utratę wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia od umowy przed lub w chwili zawarcia umowy.

Artykuł 8 - Wykonywanie przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy i jego koszty (w przypadku zakupów na odległość)

Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, powinien zgłosić to przedsiębiorcy w terminie do odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.

Konsument niezwłocznie, jednak w terminie 14 dni od dnia następującego po zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zwrócić produkt lub przekazać go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku dotrzymał terminu zwrotu, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.

Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli jest to racjonalnie możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przekazanymi przez przedsiębiorcę.

Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na Konsumencie.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie oświadczył, że konsument ma ponieść te koszty lub jeżeli przedsiębiorca wskaże, że sam poniesie te koszty, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.

Jeżeli konsument odstąpi od umowy po uprzednim wyraźnym żądaniu, aby świadczenie usługi lub dostarczanie gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie są przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub określonej ilości, rozpoczęło się w okresie do odstąpienia od umowy, konsumentem jest przedsiębiorca należność proporcjonalna do tej części zobowiązania, którą przedsiębiorca spełnił w chwili odstąpienia, w porównaniu do pełnego wykonania zobowiązania.

Konsument nie ponosi kosztów za wykonanie usług lub dostarczenie wody, gazu lub energii elektrycznej nieprzygotowanych do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, a także za dostawę ciepła sieciowego, jeżeli:
przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy, zwrocie kosztów w przypadku odstąpienia lub wzorze formularza odstąpienia od umowy, lub;
konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ciepła sieciowego w okresie odstąpienia od umowy.

Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych niezawierających nośnika materialnego, jeżeli:
przed jej doręczeniem nie zgodził się wyraźnie na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy;
nie przyjął do wiadomości, że wyrażając zgodę traci prawo do odstąpienia od umowy; Lub
przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia konsumenta.

Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, wszelkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy (w przypadku zakupów na odległość)

Jeżeli przedsiębiorca umożliwił Konsumentowi zgłoszenie odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, po otrzymaniu tego powiadomienia prześle niezwłocznie potwierdzenie jego otrzymania.

Przedsiębiorca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, niezwłocznie, jednak w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu od umowy. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może poczekać ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania produktu lub wykazania przez konsumenta, że ​​produkt zwrócił, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Zwrot pieniędzy jest dla Konsumenta bezpłatny.

Jeżeli Konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza dostawa standardowa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy (w przypadku zakupów na odległość)

Przedsiębiorca może wyłączyć spod prawa odstąpienia od umowy następujące produkty i usługi, jednak tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie wskazał to w ofercie, przynajmniej w terminie przed zawarciem umowy:
Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
Umowy zawierane w drodze aukcji publicznej. Aukcję publiczną definiuje się jako sposób sprzedaży, w ramach którego przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi konsumentowi, który jest obecny lub ma możliwość osobiście być obecny na aukcji, pod nadzorem aukcjonera, oraz w przypadku gdy zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; I
konsument oświadczył, że z chwilą wykonania przez przedsiębiorcę umowy w całości traci prawo do odstąpienia od umowy;
Imprezy zorganizowane, o których mowa w art. 7:500 holenderskiego kodeksu cywilnego oraz umowy o transporcie pasażerskim;
Umowy o świadczenie usług zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje określony termin lub okres świadczenia i inne niż w celach mieszkaniowych, transportu towarowego, wynajmu samochodów i cateringu;
Umowy dotyczące wypoczynku, jeżeli umowa przewiduje określony termin lub okres realizacji;
Produkty wytworzone według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i które zostały wytworzone na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony termin przydatności do spożycia;
Produkty zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i w przypadku których plomba została naruszona po dostarczeniu;
Produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami;
Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została naruszona po dostarczeniu;
Gazety, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem ich prenumeraty;
Dostarczanie treści cyfrowych w inny sposób niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; a konsument oświadczył, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 - Wymiana i zwrot w ramach umowy (przy zakupie nie na odległość)

Kupując produkty w jednym z naszych sklepów, konsumenci mają możliwość wymiany lub zwrotu produktów w ciągu 30 dni, okres ten liczy się od dnia wystawienia faktury. Jeżeli chce skorzystać z możliwości wymiany lub zwrotu produktów, zwróci produkt przedsiębiorcy wraz z oryginalną (cyfrową) fakturą lub dowodem zakupu wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami w oryginalnym stanie i opakowaniu, w zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez przedsiębiorcę, przekazał rozsądne i jasne instrukcje. Jeżeli dotyczy zakupu w pakiecie, należy go zwrócić w całości. Jeżeli konsument uiścił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę najszybciej, jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu.

Artykuł 12 - Wyłączenia wymiany i zwrotu (przy zakupie nie na odległość)

Wyłączone z możliwości wymiany lub zwrotu są produkty:
które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
które zostały dostarczone konsumentowi jako gotowe do jazdy i/lub zmontowane przez przedsiębiorcę;
które zostały zarejestrowane przez przedsiębiorcę w imieniu konsumenta w rejestrze RDW;
które zostały zamówione dla konsumenta na wyraźne żądanie konsumenta i za które przedsiębiorca zażądał z góry od konsumenta pełnej zapłaty;
które mają wyraźnie osobisty charakter;
które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to produktów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę;
które mogą szybko się zepsuć lub zestarzeć;
za nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie komputerowe, w przypadku którego konsument złamał pieczęć.

Artykuł 13 - Cena

W okresie obowiązywania określonym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną zwiększeniu, za wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmiany stawek podatku VAT.

Niezależnie od ustępu poprzedniego przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi o cenach zmiennych, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ta odpowiedzialność za wahania oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.

Podwyżki cen w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z przepisów prawa lub przepisów.

Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i:
wynikają z przepisów prawa lub przepisów; czy konsument ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem od dnia, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.

Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 14 - Zgodność z umową i dodatkowa gwarancja

Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy i/lub przepisami rządowymi . Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.

Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera w żadnym wypadku nie ogranicza uprawnień i roszczeń, jakie konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie dopełnił swojej części umowy.

Gwarancja dodatkowa oznacza każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi określone prawa lub roszczenia wykraczające poza to, do czego jest on prawnie zobowiązany w przypadku niewykonania przez niego swojej części umowy . .

Artykuł 15 - Dostawa i wykonanie

Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.

Miejscem dostawy jest adres, który Konsument podał przedsiębiorcy.

Mając na uwadze postanowienia art. 4 niniejszych ogólnych warunków, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia sprawnie, nie później niż w terminie 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeżeli dostawa opóźni się lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane jedynie w części, Konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia. Konsumentowi w takim przypadku przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów oraz przysługuje mu prawo do odszkodowania.

Po rozwiązaniu spółki zgodnie z ust. poprzednim przedsiębiorca niezwłocznie zwróci konsumentowi kwotę wpłaconą przez niego.

Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy aż do momentu dostarczenia towaru konsumentowi lub przedstawicielowi wyznaczonemu wcześniej i ogłoszonym przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 16 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, zakończenie i przedłużenie

Zakończenie:
Konsument może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, dotyczącą regularnej dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z uwzględnieniem ustalonych zasad odstąpienia od umowy oraz okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, której przedmiotem są regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, pod koniec czasu trwania umowy, z uwzględnieniem uzgodnionych zasad odstąpienia od umowy oraz okres wypowiedzenia wynoszący co najmniej maksymalnie jeden miesiąc.

Konsument może rozwiązać umowy, o których mowa w paragrafach poprzednich:
anulować w dowolnym momencie i nie ograniczać się do anulowania w określonym czasie lub w określonym okresie;
przynajmniej unieważnić w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
odstąpić zawsze z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca sobie ustalił.

Rozszerzenie:
Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może zostać automatycznie przedłużona ani odnowiona na czas określony.

Niezależnie od poprzedniego ustępu umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie wiadomości codziennych oraz cotygodniowych gazet i czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas oznaczony do trzech miesięcy, jeżeli konsument odmówi zaakceptować niniejszą przedłużoną umowę. może wypowiedzieć przedłużenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.

Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostawy produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony jedynie w przypadku, gdy konsument może w każdej chwili odstąpić od niej z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc. Okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie trzy miesiące, jeżeli umowa dotyczy regularnego dostarczania dzienników, wiadomości i tygodników, ale rzadziej niż raz w miesiącu.

Umowa na czas określony o regularne dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników w celach wprowadzających (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie po upływie okresu próbnego lub wstępnego.

Czas trwania:
Jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż rok, konsument może rozwiązać umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego czasu trwania.

Artykuł 17 – Płatność

O ile w umowie lub dodatkowych warunkach nie określono inaczej, kwoty należne konsumentowi należy uregulować w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu do namysłu lub w przypadku braku okresu do namysłu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.

Sprzedając produkty konsumentom, konsument nigdy nie może być zobowiązany do zapłaty kwoty wyższej niż 50% z góry zgodnie z ogólnymi warunkami. Jeżeli została zastrzeżona płatność z góry, konsument nie może dochodzić żadnych praw w związku z realizacją danego zamówienia lub usługi(-ek) przed dokonaniem uzgodnionej zaliczki.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie nieścisłości w podanych lub podanych przedsiębiorcy szczegółach płatności.

Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności i przyznaniu konsumentowi okresu 14 dni na dalsze wywiązanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po upływie Jeżeli w terminie 14 dni nie nastąpi płatność, od pozostałej do spłaty kwoty naliczane będą odsetki ustawowe, a przedsiębiorca będzie uprawniony do obciążenia poniesionymi przez niego pozasądowymi kosztami windykacji. Koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2500 EUR; 10% na kolejne 2500 € i 5% na kolejne 5000 € przy minimum 40 €. Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot i wartości procentowych na korzyść konsumenta.

Artykuł 18 – Procedura reklamacyjna

Przedsiębiorca posiada wystarczająco nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.

Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy zgłosić przedsiębiorcy w sposób wyczerpujący i jasny, w rozsądnym terminie od chwili wykrycia wady przez konsumenta.

Reklamacje złożone do przedsiębiorcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca ustosunkuje się w ciągu 14 dni z potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Artykuł 19 – Spory

Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

Artykuł 20 - Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Postanowienia dodatkowe lub odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na szkodę konsumenta i muszą być zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.